Rekrutacja do przedszkola

Rekrutacja do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022

Szanowni Państwo,
rekrutacja do przedszkola rozpocznie się 2 marca 2021 r. (wtorek) i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego. Postępowanie rekrutacyjne wspomagane Systemem prowadzone będzie zgodnie z ustalonymi w m.st. Warszawa kryteriami prowadzenia zapisów, w terminach określonych w harmonogramie.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Oświadczenie

Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata

Oświadczenie w sprawie podpisu rodziców

Rekrutacja do przedszkola

Rodzic/opiekun prawny składa podpisany wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów w przedszkolu pierwszego wyboru

Termin: 2 marca od godz. 13.00 (wtorek) do 19 marca do godz. 16.00 (piątek)

Składanie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola:

 • Po wypełnieniu w systemie wniosku i załączeniu wymaganych skanów dokumentów/oświadczeń rodzice mogą podpisać wniosek profilem zaufanym i wysyłać w systemie do przedszkola pierwszego wyboru.
 • Po  wypełnieniu w systemie wniosku, wydrukowaniu go i podpisaniu rodzice mogą złożyć, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne, w przedszkolu pierwszego wyboru.
 • Wypełnić papierowy wniosek odręcznie i po podpisaniu rodzice mogą złożyć, razem z dokumentami/oświadczeniami potwierdzającymi kryteria rekrutacyjne,  w przedszkolu pierwszego wyboru. (W sytuacji tej informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola).

Dokumenty prosimy składać w zamkniętych kopertach.

WAŻNE

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z ze wszystkimi informacjami dotyczącymi rekrutacji dziecka do przedszkola. Szczególną uwagę należy zwrócić na wybrane i zaznaczone przez Państwa kryteria oraz dokumenty potwierdzające te kryteria m.in: zaświadczenia, oświadczenia

I  Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych

(art. 150 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe)

 1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.)
 3. Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 4. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
  (Dz. U. z 2020 r. poz. 821.).

Dokumenty składa się w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

II  Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów samorządowych (uchwała nr XLI/1061/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. ze zm.)

 1. Oświadczenie o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której ubiega się o przyjęcie.
 2. Kopia spersonalizowanej warszawskiej karty zbliżeniowej lub innych kart wprowadzonych lub zaakceptowanych przez ZTM z wgranym uprawnieniem Karty Warszawiaka/Karty Młodego Warszawiaka (tzw. e-hologram) uprawniających do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego ze zniżką lub kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO).
 3. Oświadczenie o wykonaniu u dziecka obowiązkowych szczepień ochronnych lub niewykonaniu obowiązkowych szczepień ochronnych ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753 z późn. zm).
 4. Zaświadczenie lekarza specjalisty o stwierdzonej u dziecka alergii pokarmowej o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów spożywczych lub chorobie wymagającej indywidualnej diety.
 5. Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 6. Zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym.
 7. Wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego.
 8. Oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
 9. Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata.
 10. Uprawnienie do skorzystania przez rodziców z kryterium:Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  potwierdza na wniosku dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.

Kopie dokumentów wskazanych w pkt. 2  poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun prawny dziecka.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

Na etapie weryfikacji złożonych wniosków komisja rekrutacyjna może wezwać rodziców do uzupełnienia brakujących dokumentów.

Ze względu na trwającą pandemię i reżim sanitarny obowiązujący w przedszkolu oraz bezpieczeństwo dzieci i pracowników na obecną chwilę nie planujemy organizacji dni otwartych.

Nasze przedszkole: sale dydaktyczne, łazienki, plac zabaw oraz inne pomieszczenia możecie Państwo obejrzeć pod linkiem:
https://przedszkole283.waw.pl/nasze-przedszkole/baza-przedszkola/

Serwis Biura Edukacji