Organizacja punktów przyjmowania wniosków rekrutacyjnych

Organizacja punktów przyjmowania wniosków rekrutacyjnych

 W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa od dnia 13 marca 2020 r. wprowadza się następujące zasady przyjmowania wniosków rekrutacyjnych:

  1. przyjmowanie wniosków i dokumentów potwierdzających kryteria w zamkniętych kopertach,
  2. składanie wniosków do pojemników.

Potwierdzeniem złożenia wniosku będzie wydawany druk o treści:

Potwierdzam złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/szkoły dziecka (imię i nazwisko dziecka). Wniosek oraz dokumenty potwierdzające kryteria zostanie sprawdzony
i zaakceptowany w ciągu 5 dnia od dnia złożenia. W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów – kryterium, które nie zostanie potwierdzone, nie będzie uwzględnione w rekrutacji.

 UWAGA!

W związku ze zgłaszanymi trudnościami w uzyskaniu przez rodziców zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie komisja rekrutacyjna, na etapie składania wniosków, może wstępnie uznać kryterium:

 ,,dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą”

 na podstawie oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych, pod warunkiem, że rodzice/opiekunowie prawni dostarczą stosowane zaświadczenia do 31 marca br.

W treści oświadczenia rodzice/opiekunowie prawni muszą zobowiązać się do złożenia, do 31 marca 2020 r., zaświadczeń potwierdzających spełnianie kryterium.

W przypadku niedostarczenia zaświadczeń w terminie do 31 marca 2020 r. kryterium zostanie anulowane.