Oferta edukacyjna

Praca dydaktyczno – wychowawcza prowadzona jest w przedszkolu oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Przedszkole gwarantuje dzieciom i ich rodzicom profesjonale kształcenie oraz rozwijanie umiejętności dziecka pod opieką wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.
Realizowane w przedszkolu zajęcia skupione są wokół następujących obszarów edukacyjnych:

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka.
II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka.
III. Społeczny obszar rozwoju dziecka.
IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

Nauczyciele promują twórczą działalność dzieci we wszystkich sferach ich aktywności, preferują model pracy nastawiony na wspomaganie rozwoju dziecka, wykorzystując jego wrodzony potencjał i jego mocne strony.
Przedszkolu dzieci uczą się tolerancji, wrażliwości i otwartości. Poprzez różne formy działań nasi wychowankowie stają się odkrywcami, badaczami potrafiącymi radzić sobie w różnych sytuacjach. Każde dziecko czuje się u nas kochane, akceptowane i bezpieczne.

W naszym przedszkolu każde dziecko ma prawo do:

 • Zabawy i nauki
 • Szacunku i akceptacji
 • Prywatności i tajemnicy
 • Wyrażania swoich uczuć i emocji
 • Badania i eksperymentowania
 • Indywidualnego tempa rozwoju

Dzieci mogą rozwijać swoje umiejętności i talenty uczestnicząc w różnorodnych przeglądach oraz konkursach międzyprzedszkolnych i dzielnicowych oraz w zajęciach dodatkowych.

Dzieci z problemami rozwojowymi dzięki systematycznej pracy wyrównawczej oraz współpracy z psychologiem osiągają dojrzałość szkolną i odnoszą sukcesy w dalszej nauce.
Dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy mogą skorzystać z bezpłatnej terapii pod opieką zatrudnionego u nas logopedy.

Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej nauczyciele przeprowadzają analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
Absolwenci przedszkola są bardzo dobrze przygotowani do rozpoczęcia nauki w szkole.

Na terenie Przedszkola organizujemy różnego rodzaju imprezy i zabawy integracyjne:

 • Pasowanie na Przedszkolaka
 • Światowy Dzień Pluszowego Misia
 • Zabawy z Mikołajem
 • Spotkania Świąteczne
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Bal Karnawałowy
 • Uroczyste powitanie wiosny
 • Dzień Mamy i Taty
 • Dzień Dziecka
 • Festyny rodzinne

Imprezy o charakterze typowo rodzinnym pozwalają na wzmocnienie więzi rodziców z przedszkolem. Festyny, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty pozwalają dzieciom wspólnie z rodzicami przeżywać radosne chwile, uczą szacunku dla tradycji i najbliższych.
Dzięki tej współpracy w placówce panuje miła i serdeczna atmosfera.

Dzieci uczestniczą w:

 • Przedstawieniach teatralnych
 • Koncertach muzycznych
 • Atrakcyjnych wycieczkach

Ze względu na dobro dzieci, dbamy o kształtowanie ich świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu oraz współpracując w tym zakresie z rodzicami.

W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy nasi wychowankowie uczestniczą w zabawach i grach ruchowych, w zajęciach sportowych Tie-break oraz biorą udział w zawodach, spędzają aktywie czas w ogrodzie przedszkolnym.

Dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną i ich rodziców proponujemy uczestnictwo w programie adaptacyjnym, łagodzącym problemy dzieci związane z przystosowaniem się do warunków życia przedszkolnego.

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym oraz z kwalifikacjami niezbędnymi do prowadzenia zajęć z umuzykalnienia/rytmiki/tańca oraz zajęć sportowych.
Dzieci 5 i 6 – letnie uczestniczą raz w tygodniu (wtorek) w dodatkowych zajęciach gimnastycznych w ramach programu „Sportowy przedszkolak”.
W grupach dzieci 4, 5 i 6 – letnie w godzinach popołudniowych nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu prowadzą dodatkowe zajęcia plastyczne wykorzystując różne techniki (min.: orgiami, decoupage, malowanie, wydzieranie, rysowanie, lepienie).

Wszystkie zajęcia dodatkowe prowadzone są bezpłatnie.

„Zabawa jest nauką, nauka zabawą.
Im więcej zabawy, tym więcej nauki”
Glenn Doman