PROGRAM ADAPTACYJNY
"Pierwsze kroki w przedszkolu"

Program adaptacyjny „Pierwsze kroki w przedszkolu” przeznaczony jest dla dzieci rozpoczynających edukację w przedszkolu i ich rodziców.
Aby proces adaptacji przebiegł sprawnie i trwał jak najkrócej, musi istnieć ścisła współpraca pomiędzy rodzicami, a pracownikami przedszkola. Współpraca ta powinna być przemyślana, prawidłowo zorganizowana, oparta na ustalonych zasadach i mająca na celu osiągnięcie określonych efektów. Program został opracowany, jako system działań organizacyjnych i pedagogicznych, oparty na wiedzy o dziecku oraz na oczekiwaniach przedszkola, rodziców i nauczycieli w celu stworzenia dzieciom łagodnego startu w przedszkolu oraz wytworzenia serdecznej atmosfery sprzyjającej zdobyciu zaufania do naszego przedszkola.

Główny cel programu: tworzenie optymalnych warunków dla łatwiejszej adaptacji dziecka w przedszkolu.

Cele szczegółowe programu skierowane są zarówno w stosunku do dzieci, jak i ich rodziców.
DZIECI:
• Ułatwienie dzieciom przekroczenia progu dom – przedszkole.
• Zmniejszenie lęku przed rozstaniem z rodzicami.
• Poznanie nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
• Poznanie sal i otoczenia przedszkola.
• Udział w zabawach i zajęciach rozwijających świadomość poczucia przynależności do danej grupy społecznej.
• Wspomaganie dziecka w opanowaniu czynności samoobsługowych.
• Wspomaganie dziecka w budowaniu pozytywnego obrazu siebie.
• Nabywanie przez dziecko poczucia własnej wartości.
RODZICE:
• Obniżenie lęku rodziców, związanego z koniecznością oddania dziecka do przedszkola,
• Poznanie przez rodziców nauczycieli prowadzących grupę oraz personelu przedszkola.
• Zapoznanie rodziców z ramowym rozkładem dnia oraz pomieszczeniami przedszkola.
• Uwrażliwienie rodziców na sytuacje trudne, spotykane przez dziecko w przedszkolu.
• Integracja dzieci i rodziców między sobą.
• Zaproszenie rodziców do współpracy z nauczycielkami, budowanie wzajemnej więzi między nauczycielkami, a rodzicami i dziećmi, opartej na zaufaniu.

Założenia programu:
1. Dziecko ma prawo do egzekwowania swoich potrzeb, w szczególności potrzeby bezpieczeństwa, swobodnie nawiązuje kontakt z innymi ludźmi (grupa rówieśnicza, personel przedszkola) i otoczeniem materialnym (sala, łazienka, szatnia).
2. Dziecko uczy się roli członka społeczności przedszkolnej i bez obaw przychodzi do przedszkola.
3. Rodzice mają świadomość prawa i obowiązku aktywnego kreowania sytuacji wychowawczo – edukacyjnych, umożliwiających prawidłowy rozwój dziecka.
4. Personel przedszkola ma dobry kontakt z dzieckiem i jego rodzicami, odczuwa szacunek i zaufanie z ich strony.

Spodziewane efekty:
DZIECI:

• Przyjdą we wrześniu do przedszkola z ochotą i bez lęku.
• Będą spokojnie rozstawać się z rodzicami.
• Będą zwracały się do siebie po imieniu.
• Będą znały imiona nauczycieli i osób pracujących w grupie.
• Będą z zaufaniem zwracać się o pomoc do nauczycieli i pracowników przedszkola,
• Będą przestrzegać podstawowych reguł współżycia w grupie.
• Będą znały rozkład sali, łazienki i szatni.
• Będą potrafiły rozpoznać swój znaczek rozpoznawczy w szatni i łazience.
• Będą uczestniczyć w życiu grupy, wesoło bawić się z koleżankami i kolegami.
• Pobyt w przedszkolu będzie przyjemnością, dzieci będą czuły się bezpiecznie.

RODZICE:
• Wiedzą, w jaki sposób pomóc dziecku pokonać „próg przedszkola”.
• Wiedzą, że ich dziecko jest bezpieczne.
• Znają nauczycielki oraz personel przedszkola.
• Znają pomieszczenia, w których będzie przebywać ich dziecko.
• Wiedzą, w co wyposażyć dziecko do przedszkola.
• Rozumieją znaczenie samoobsługi i samodzielności dziecka, jako warunków lepszej adaptacji w środowisku przedszkolnym,
• Nawiązują aktywną współpracę z przedszkolem, chętnie będą się dzielić spostrzeżeniami i obserwacjami z nauczycielami.

NAUCZYCIELE:
• Poznają swoich wychowanków.
• Poznają środowisko rodzinne dzieci.
• Będą planować pracę w oparciu o wyniki obserwacji dzieci.
• Poznają oczekiwania rodziców wobec przedszkola.
• Nawiążą współpracę z rodzicami.

Formy działań edukacyjnych
Program składa się z siedmiu spotkań:
• Pierwsze spotkanie odbywa się w marcu Dzień otwartych drzwi dla dzieci i rodziców, aby poznali pracowników i przedszkole.
• Drugie, w maju ma charakter organizacyjny i dotyczy tylko rodziców.
• W czerwcu (pięć spotkań - od poniedziałku do piątku) uczestniczą w nich dzieci wraz z rodzicami. Zajęcia i zabawy z dziećmi: poznawanie przedszkola, zajęcia plastyczne, zabawy integracyjne, zabawy w ogrodzie.

Zapraszamy Dzieci i Rodziców do naszego Przedszkola i udziału w spotkaniach adaptacyjnych.