OFERTA EDUKACYJNA

Praca dydaktyczno – wychowawcza prowadzona jest w przedszkolu oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Przedszkole gwarantuje dzieciom i ich rodzicom profesjonale kształcenie oraz rozwijanie umiejętności dziecka pod opieką wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.
Realizowane w przedszkolu zajęcia skupione są wokół następujących obszarów edukacyjnych:
• Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
• Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
• Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.
• Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
• Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
• Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
• Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
• Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
• Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
• Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
• Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
• Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
• Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
• Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

• Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
• Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

Nauczyciele promują twórczą działalność dzieci we wszystkich sferach ich aktywności, preferują model pracy nastawiony na wspomaganie rozwoju dziecka, wykorzystując jego wrodzony potencjał i jego mocne strony.
Przedszkolu dzieci uczą się tolerancji, wrażliwości i otwartości. Poprzez różne formy działań nasi wychowankowie stają się odkrywcami, badaczami potrafiącymi radzić sobie w różnych sytuacjach. Każde dziecko czuje się u nas kochane, akceptowane i bezpieczne.

W naszym przedszkolu każde dziecko ma prawo do:
• Zabawy i nauki
• Szacunku i akceptacji
• Prywatności i tajemnicy
• Wyrażania swoich uczuć i emocji
• Badania i eksperymentowania
• Indywidualnego tempa rozwoju

Dzieci mogą rozwijać swoje umiejętności i talenty uczestnicząc w różnorodnych przeglądach oraz konkursach międzyprzedszkolnych i dzielnicowych oraz w zajęciach dodatkowych.

Dzieci z problemami rozwojowymi dzięki systematycznej pracy wyrównawczej oraz współpracy z psychologiem osiągają dojrzałość szkolną i odnoszą sukcesy w dalszej nauce.
Dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy mogą skorzystać z bezpłatnej terapii pod opieką zatrudnionego u nas logopedy.


Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej nauczyciele przeprowadzają analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
Absolwenci przedszkola są bardzo dobrze przygotowani do rozpoczęcia nauki w szkole.

Na terenie Przedszkola organizujemy różnego rodzaju imprezy i zabawy integracyjne:
• Pasowanie na Przedszkolaka
• Światowy Dzień Pluszowego Misia
• Zabawy z Mikołajem
• Spotkania Świąteczne
• Dzień Babci i Dziadka
• Bal Karnawałowy
• Uroczyste powitanie wiosny
• Dzień Mamy i Taty
• Dzień Dziecka
• Festyny rodzinne
Imprezy o charakterze typowo rodzinnym pozwalają na wzmocnienie więzi rodziców z przedszkolem. Festyny, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty pozwalają dzieciom wspólnie z rodzicami przeżywać radosne chwile, uczą szacunku dla tradycji i najbliższych.
Dzięki tej współpracy w placówce panuje miła i serdeczna atmosfera.

Dzieci uczestniczą w:
• Przedstawieniach teatralnych
• Koncertach muzycznych
• Atrakcyjnych wycieczkach

Ze względu na dobro dzieci, dbamy o kształtowanie ich świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu oraz współpracując w tym zakresie z rodzicami.
W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy nasi wychowankowie uczestniczą w zabawach i grach ruchowych, w zajęciach sportowych Tie-break oraz biorą udział w zawodach, spędzają aktywie czas w ogrodzie przedszkolnym.

Dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną i ich rodziców proponujemy uczestnictwo w programie adaptacyjnym, łagodzącym problemy dzieci związane z przystosowaniem się do warunków życia przedszkolnego.

Zajęcia dodatkowe w przedszkolu

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym oraz z kwalifikacjami niezbędnymi do prowadzenia zajęć z języka angielskiego oraz umuzykalnienia/rytmiki.

Dzieci 5 – letnie uczestniczą raz w tygodniu (wtorek) w dodatkowych zajęciach gimnastycznych w ramach programu „Sportowy przedszkolak”.

W grupach dzieci 4 i 5 – letnie w godzinach popołudniowych nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu prowadzą dodatkowe zajęcia plastyczne wykorzystując różne techniki (min.: orgiami, decoupage, malowanie, wydzieranie, rysowanie, lepienie).

 

Wszystkie zajęcia dodatkowe prowadzone są bezpłatnie.

 
 
 

„Zabawa jest nauką, nauka zabawą.
Im więcej zabawy, tym więcej nauki”
Glenn Doman